تماس دفتر مرکزی
09355374660

گیت فـا

دنیای بدون مرز خدمات وب

سرورهای اختصاصی Leaseweb هلندlogo_leaseweb

قیمت ها با ۳۰% تخفیف لحاظ شده اند.

برای ثبت سفارش از طریق تیکت در تماس باشید.

Model RAM HDD Bandwidth Location قیمت ثبت سفارش

Dell R210/Intel Xeon X3430

۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01

۲۹۵۰۰۰۰

ارسال تیکت

Dell R210/Intel Xeon X3440 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01

۲۹۵۰۰۰۰

ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel G530 ۲GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۱۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1230v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۳۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1270v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۴۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R720XD/2x Intel Xeon E5-2620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۹۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel G6950 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۲۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel Xeon X3430 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel Xeon X3440 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel G850 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1230 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۳۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1270 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۳۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G5/2x Intel Xeon L5410 ۴GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۴۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5645 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380eG8/2x Intel Xeon E5-2420 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۶۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380eG8/2x Intel Xeon E5-2420 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۷۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380pG8/2x Intel Xeon E5-2620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۹۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
IBM X3630/2x Intel Xeon E5620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
IBM X3650M4/2x Intel Xeon E5-2620 ۱۶GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۸۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Huawei RH2288V2/2x Intel Xeon E5-2620 ۱۶GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۸۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Huawei RH2288V2/2x Intel Xeon E5-2650 ۱۶GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB AMS-01 ۹۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210/Intel Xeon X3430 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210/Intel Xeon X3440 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1230v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۶۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1270v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۷۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1270v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB SFO-12 ۷۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel G6950 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۳۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel Xeon X3440 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel G850 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۴۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1230 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۵۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1270 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۶۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۸۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210/Intel Xeon X3430 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5645 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB WDC-01 ۹۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210/Intel Xeon X3440 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel G530 ۲GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۱۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1230v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۳۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R210-II/Intel Xeon E3-1270v2 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۷۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
Dell R720XD/2x Intel Xeon E5-2620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۹۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel G6950 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۲۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G6/Intel Xeon X3430 ۴GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۲۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1230 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۳۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1270 ۸GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۳۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL180G6/2x Intel Xeon E5645 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۷۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380eG8/2x Intel Xeon E5-2420 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۶۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380eG8/2x Intel Xeon E5-2420 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۷۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL380pG8/2x Intel Xeon E5-2620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۹۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
IBM X3630/2x Intel Xeon E5620 ۸GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۴۹۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
IBM X3650M4/2x Intel Xeon E5-2620 ۱۶GB DDR3 ۴x1TB SATA2 ۱۰ TB FRA-10 ۸۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت
HP DL120G7/Intel Xeon E3-1230 ۱۶GB DDR3 ۲x1TB SATA2 ۱۰ TB SFO-12 ۶۴۵۰۰۰۰ ارسال تیکت