تماس دفتر مرکزی
09355374660

گیت فـا

دنیای بدون مرز خدمات وب

شماره حساب ها

نام بانک پاسارگاد
شماره حساب ۱۳۰۷-۸۰۰۰-۱۰۲۹۹۲۶۸-۱
شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۱۲۰۹۳۱۰۸
شماره شبا IR760570130780010299268001
صاحب حساب حامد مظفری

نام بانک سامان
شماره حساب ۹۵۲۲-۸۰۰-۱۴۹۵۱۶۴-۱
شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۴۲۳۵۰۳۱
شماره شبا IR670560952280001495164001
صاحب حساب حامد مظفری

نام بانک ملت
شماره حساب ۱۳۶۹۹۳۲۲۸۰
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۰۷۵۲۳۲۴۰۳
شماره شبا IR170120010000001369932280
صاحب حساب حامد مظفری